ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์

      ฐานข้อมูลพะยูนและหญ้าทะเล จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนอาคารพะยูนและหญ้าทะเล ภายในสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมแต่ไม่สามารถเดินทางมาได้ โดยเป็นคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ที่รวบรวมและให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเล อาทิ ข้อมูลชีววิทยาพะยูนและหญ้าทะเล เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภาพถ่าย แผ่นพับ แผนที่ และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่บทความทางวิชาการและความรู้เบื้องต้น ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา มิได้เพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

      ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ข้อมูลพะยูนและหญ้าทะเล ทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องพะยูนและหญ้าทะเลเว็บไซต์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้ใช้สามารถส่งข่าวเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเลได้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะเครือข่ายทางสังคมที่แบ่งปันความรู้ ความคิด