วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ราชมงคลตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รออนุมัติ 0
ลำดับ วันที่เข้าชม สถานะการจอง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล(ผู้ประสาน) เบอร์ติดต่อหน่วยงาน(ผู้ประสาน) e-mail โรงเรียน หรือผู้ประสาน จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน) รอบการแสดง(แมวน้ำ)
ติดต่อเจ้าที่ 9
ลำดับ วันที่เข้าชม สถานะการจอง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล(ผู้ประสาน) เบอร์ติดต่อหน่วยงาน(ผู้ประสาน) e-mail โรงเรียน หรือผู้ประสาน จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน) รอบการแสดง(แมวน้ำ)
AQ67020169 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ติดต่อเจ้าหน้าที อบต.โคกหาร 129 ม.3 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240 นางสาวอรวรรณ ชื่นใจ 088-450-1944 Ajtphone740@gmail.com 110 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ67020167 วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนบ้านป่าเตียว 149/1 หมู่ 5 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 นางสาวสุพัตรา อิโส๊ะ 099-195-3900 supattra32217@gmail.com 65 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ67020163 วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2567 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนบ้านลำพิกุล 162 หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางศจีวรรณ ชัยรักษ์ 098-464-1331 sachiwan5188@gmail.com 130 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ67020148 วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2567 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนวัดหน้าสตน ม.2 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นางสาวณัฐธิดา ศรีสมโภชน์ 093-741-3645 111 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ67010189 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนวัดท่าดินแดง ม.4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง น.สกวินนาฎ หนูเพชร 080-880-8682 kawinnart8682@gmail.com 146 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ65090109 วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนบ้านน้ำจาน หมู่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 นางสาวช่ลิสา สุวรรณฤทธิ์ 080-690-8427 chalisa08427@gmail.com 43 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ65090107 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนบ้านควนแดง โรงเรียนบ้านควนแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นางสาวสาวิตรี เดโชศาสตร์ 082-271-6441 bkdlps@gmail.com 167 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
AQ65090104 วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ติดต่อเจ้าหน้าที โรงเรียนบ้านท่าบันได 135 ม.4 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง น.ส.เกตนิกา ยาพันธ์ 098-703-0569 n-mai@msn.com 52 เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)