ข้อมูลบุคลากร

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่งงาน แสดงข้อมูลบุคลกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการ
จักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง
สุภาวดี กลับใหม่ นักวิชาการประมง
กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธ์
จรัญ บุญรงค์ นักวิชาการประมง
ภากรณ์ จู้ห้อง นักวิชาการประมง
สุริยะ ตาเตะ นักวิชาการประมง
ธานี สังฆะวัง นักวิชาการสัตวบาล
พงษ์พันธ์ โชติพันธ์ นักวิชาการช่างศิลป์
สายันต์ กกแก้ว ช่างเชื่อมและโลหะ
วิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชรินรัตน์ ผกามาศ นักประชาสัมพันธ์
ธนาภรณ์ ว่องวรานนท์ บริหารงานทั่วไป
จิตตมาส ฤทธิเดช บริหารงานทั่วไป
admin นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุรินทร บุญรอด นักวิทยาศาสตร์
ปิยะฉัตร บัวศรี บริหารงานทั่วไป