โครงการสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์

ความสำคัญ และที่มาของปัญหา

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ / หน่วยงานร่วมด้านวิชาการ / หน่วยงานร่วมพัฒนาในพื้นที่ (ระบุจำนวนตามความเหมาะสม)

หน่วยงานหลัก (หน่วยวิจัย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 179 ม. 3 ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150

หน่วยงานร่วมด้านวิชาการ (หน่วยวิจัย)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง อ. สิเกา
จ. ตรัง 92150

หน่วยงานร่วม (หน่วยงานในพื้นที่)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ่อหิน
อ. สิเกา จ. ตรัง
องค์การบริหารตำบลบ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง
องค์การบริหารตำบลไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง
องค์การบริหารตำบลเขาไม้แก้ว อ. สิเกา จ. ตรัง
องค์การบริหารตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โครงการ

โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม

img

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) แบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่ง (ภาษาอังกฤษ) Promotion of green caviar (Caulerpa lentillifera) culture using organic system to create alternative careers for coastal communities.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง - RUTS